1. Unless: trừ khi, nếu không (= if... not), thường dùng trong lời cảnh báo.
E.g.1. Don't tell Ann what I said unless she asks you.
=> Đừng
...