Chúng ta có 2 cách để thuật lại những điều mà người khác nói:

(1) Trích dẫn chính xác những gì ai đó đã nói, lời trích dẫn
...