Cách sử dụng động từ SER trong tiếng Tây Ban Nha
I. Cách chia động từ
Yo soy
...