Cảm ơn bài viết rất hay, mình xin bổ sung ý kiến:

Giai đoạn đầu khi các cháu mới học tiếng anh, các cháu rất...