Thành ngữ hay còn gọi là Idioms trong tiếng Anh thường được khuyến khích sử dụng trong phần Speaking của bài thi IELTS để...