Sau một thời gian học tiếng Anh từ khi chưa biết gì, ở con số 0, tôi cảm thấy văn phạm là khó khăn nhất cho người học....