Cách dùng pick sb/sth off; pick sb/sth out

Pick sb/sth off
To shoot a person, an animal, a bird, etc, especially one of a group, after aiming carefully (bắn một người, một loài động vật, một con chim,v.v, đặc biệt là 1 nhóm sau khi đã nhắm cẩn thận)
Ex: One of our men was picked off by a sniper (một trong những người đàn ông của chúng tôi đã bị bắn bởi một tay sung bắn tỉa)

Pick sb/sth out
To choose sb/sth from a number of people or things (Chọn một ai đó/vật gì từ một số người hoặc vật)
Ex: He picks out people from the audience to come up on stage (Anh ấy chọn một người từ khán giả để bước lên sân khấu)


Soạn giả: Vip.pro.10
Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press
Bản quyền thuộc về www.diendanngoaingu.vn