Announcement

Collapse
No announcement yet.

Danh từ cấu tạo từ động từ

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Danh từ cấu tạo từ động từ

  Noun-forming suffixes (Các hậu tố cấu tạo thành danh từ):


  Động từ tiếng Anh có thể tạo thành danh từ khi đi với các đuôi sau: -ment;-ance;-ence;-tion; -ation/-ition; -er/-or/ -ant/ -ist hoặc không thay đổi hình thức.
  a. -ment:
  Verb....................... Noun........................Meaning:
  Agree.......................agreement............. .........đồng ý
  Amaze......................amazement.............. .......sự ngạc nhiên
  Amuse......................amusement.............. .......làm cho vui vẻ
  Arrange....................arrangement............ ......sự sắp xếp
  Assign......................assignment............ .........sự phân công
  Develop....................development............ .......sự phát triển
  Enjoy.......................enjoyment............. ..........thích
  Entertain..................entertainment.......... .......sự giải trí
  Equip.......................equipment............. .........sự trang bị
  Establish...................establishment......... ........sự thiết lập
  Excite......................excitement............ ..........sự hào hứng, kích động
  Improve....................improvement............ ......sự cải tiến
  Manage....................management.............. ....quản lý
  Move.......................Movement............... ........sự dịch chuyển
  Punish......................punishment............ ........sự trừng phạt
  Treat.......................treatment............. ..........sự đối đãi

  b. -ance/-ence:
  Verb.........................Noun................. ..........Meaning
  Acquaint..................Acquaintance............ .....Làm quen
  Appear.....................Appearance............. ......Sự xuất hiện
  Assist......................Assistance............ ..........Trợ lý
  Differ.......................Difference........... ..........Sự khác biệt
  Inherit.....................Inheritance........... .........Sự thừa hưởng
  Perform....................Performance............ .....Trình diễn

  c.-tion
  Verb.......................Noun................... ...Meaning
  Act.......................Action.................. ....Hành động
  Attract..................Attraction............... ..Sự hấp dẫn
  Celebrate..............Celebration...............S ự tổ chức lễ
  Collect.................Collection................ ..Sự sưu tầm
  Communicate........Communication.........Sự giao tiếp
  Construct..............Construction.............Xâ y dựng
  Co-operate...........Co-operation..............Sự hợp tác
  Decorate..............Decoration.................S ự trang trí
  Destroy................Destruction................ Sự phá hủy
  Devote..................Devotion.................. .Dành cho, cống hiến
  Distribute.............Distribution............... Sự phân phối
  Educate................Education.................. Giáo dục
  Fascinate.............Fascination................S ự đam mê
  Intend...................Intention................ ...Dự định
  Participate...........Participation..............T ham gia
  Pollute.................Pollution................. ...Sự ô nhiễm
  Produce................Production................. Sản xuất
  Translate..............Translation................ .Dịch

  d/ -ation/-ition
  Verb.......................Noun................... ....Meaning

  Admire..................Admiration................ .Khâm phục
  Compete................Competition...............S ự tranh tài
  Form.....................Formation................ ..Thành lập
  Inform...................Information.............. ..Thông tin
  Prepare.................Preparation............... .Sự chuẩn bị
  Recognize..............Recognition................ Nhận ra
  Starve....................Starvation.............. ....Đói
  Transport...............Transportation............ Sự vận chuyển

  e/ -er/ -or/ -ant/ -ist:
  Verb.......................Noun................... ....Meaning

  Commute.................Commuter................Nh ững người đi bằng vé tháng
  Compete..................Competitor............... Sự cạnh tranh
  Dwell......................Dweller................ .....Nơi cư ngụ
  Lead.......................Leader................. ....Người lãnh đạo
  Participate...............Participant............. ...Người tham gia
  Perform...................Performer............... ...Người trình diễn
  Tame......................Tamer................... ...Người dạy thú
  Type......................Typist.................. .....Người đánh máy

  F/ Biến đổi đặc biệt:
  Verb.......................Noun................... ....Meaning

  Choose...................Choice................... ..Sự lựa chọn
  Decide....................Decision................ ...Sự quyết định
  Succeed.................Success................... Sự thành công
  Produce..................Product.................. ..Sự sản xuất

  Danh từ cấu tạo từ tính từ


  (Tư liệu tham khảo: Cẩm nang giải đề tiếng Anh, Phan Văn Tuyền & Nguyễn Tân, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau)
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.02; 28-03-2017, 13:43.
Working...
X