It's time for someone to do something: Đã đến lúc ai đó phải làm gì.
E.g.1. It's time to go home.
=> Đã đến lúc phải về nhà.

E.g.2. It's time to take an action.
=> Đã đến lúc phải hành động.


It's time someone did something: Đã đến lúc ai đó phải làm gì. (Chúng ta dùng thì quá khứ nhưng ý nghĩa ở hiện tại và tương lai, không phải quá khứ).
E.g. It's nearly midnight. It's was time we went home.
=> Gần nửa đêm rôi. Đã đến lúc chúng ta phải về nhà.


Cấu trúc này còn được dùng khi chúng ta phàn nàn hay phê bình hoặc nghĩ đáng lẽ ra ai đó phải làm gì đó rồi.
E.g. You're very selfish. It's time you realised that you're not the most important person in the world.
=> Bạn ích kỉ quá. Đã đến lúc bạn hiểu rằng bạn không phải là người quan trọng nhất thế giới đâu.


Tư liệu tham khảo: "Grammar English in Use"
Soạn giả:
vip.song.pro.25
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ