1. Prefer to do và Prefer doing: thích hơn.

Chúng ta có thể dùng "Prefer to do" và "Prefer doing" nhưng "Prefer to do" thường được dùng nhiều hơn.
E.g. I don't like cities. I prefer to live (living) in the country.
=> Tôi không thích thành thị. Tôi thích sống ở miền quê hơn


Prefer to do something + rather than (do) something.
Prefer something + rather than something
(Có thể có rather hoặc không)
E.g. I prefer to eat than drink.
=>Tôi thích ăn hơn là uống
E.g. I prefer that coat rather than the coat you were wearing yesterday.
=> Tôi thích chiếc áo khoác đó hơn là chiếc áo
khoác mà bạn mặc ngày hôm qua.


2. Would prefer (to do): thích cái gì hơn
E.g. "Would you prefer tea or coffee?" "Coffee, please".
=> "Bạn thích dùng trà hay cà phê?" "Cà phê".
E.g. I'd prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema.
=> Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim.


3. Would rather do = Would prefer to do (thích hơn.)
E.g.1. "Do you want to go out this evening?" "I'd rather not".
=> "Bạn có muốn ra ngoài tối nay không?" "Tôi không thích đâu.

E.g.2. Well, I'd prefer to go by car.

=> Ồ, tôi thích đi bằng xe hơi hơn.


4. Would rather do something than (do) something (muốn làm gì hơn làm gì)
= prefer to do something than (do) something
E.g. I would rather play volleyball than walk on foot.
=> Tôi thích đánh cầu lông hơn là đi bộ.


Would rather someone did something (muốn ai đó làm gì):Dùng thì quá khứ nhưng ý nghĩa là ở hiện tại hoặc tương lai, không phải quá khứ, hàm ý muốn ai đó làm gì.
E.g. I'd rather you cooked the dinner now.
=> Tôi muốn bạn nấu bữa tối bây giờ.


Tư liệu tham khảo: "Grammar English in Use"
Soạn giả:
vip.song.pro.25

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ