1. Unless: trừ khi, nếu không (= if... not), thường dùng trong lời cảnh báo.
E.g.1. Don't tell Ann what I said unless she asks you.
=> Đừng có nói cho Ann biết điều tôi vừa mới nói trừ khi cô ta hỏi bạn.

E.g.2. I'll come tomorrow unless I have to work.
=> Tôi sẽ đến vào ngày mai trừ khi tôi bận phải làm việc.

E.g.3 We'll be late unless we hurry.
=> Chúng ta sẽ bị muộn trừ khi chúng ta phải nhanh lên.


+ If...not:
E.g. Don't tell Ann what I said if she doesn't ask you.
=> Đừng nói cho Ann điều mà tôi nói nếu cô ấy không hỏi bạn.2. As long as (= Provided that = Providing that = So long as = But only if): miễn là...
E.g.1. You can use my car as long as/ so long as you drive carefully (= But only if you drive carefully).
=> Bạn có thể dùng ô tô con của tôi miễn là bạn lái xe cẩn thận là được.

E.g.2. Travelling by car is convenient provided that you have somewhere to park.
=> Đi bằng xe hơi thì tiện lợi đấy miễn là bạn tìm được chỗ đỗ xe.

E.g.3. Providing that she studies hard, she should pass the examination.
=>Miễn là cô ấy học hành chăm chỉ , cô ấy sẽ thi đỗ thôi.Note: Khi đang nói về tương lai, không dùng 'Will' với Unless và As long as, thường thì dùng thì hiện tại đơn.

Tư liệu tham khảo: "Grammar English in Use"
Soạn giả:
vip.song.pro.25
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ