Một số nguyên tắc cơ bản sau đây sẽ giúp bạn nắm vững việc chuyển danh từ số ít sang số nhiều trong tiếng Pháp:

I. Nguyên tắc chung:

Thêm "s" vào danh từ số ít.

Ví dụ: un élève --> des élèves.

un livre --> des livres.

un maison --> des maisons.

Lưu ý: Chúng ta không phát âm chữ "s" khi chuyển sang danh từ số nhiều.

II. Các trường hợp đặc biệt:

1. Các danh từ số ít tận cùng "_s", "_x", "_z" không thay đổi khi chuyển sang danh từ số nhiều.

Ví dụ: une voix --> des voix

un nez --> des nez

2. Các danh từ số ít tận cùng "_al" chuyển sang danh từ số nhiều "_aux".

Ví dụ: un journal --> des journaux

Ngoại trừ: le festival --> des festivals

le choral --> des chorals

récital, régal, aval, bal, cérémonial, chacal, carnaval,...

3. Các danh từ số ít tận cùng "_au" chuyển sang số nhiều "_aux".

Ví dụ: un truyfau --> des truyfaux.

Ngoại trừ: landau, sarrau.

4. Các danh từ số ít tận cùng "_eau" chuyển sang số nhiều "_eaux".

Ví dụ: un gâteau --> des gâteaux.

un bureau --> des bureaux.

5. Các danh từ số ít tận cùng "_eu" chuyển sang số nhiều "_eux".

Ví dụ: un cheveu --> des cheveux

Ngoại trừ: le bleu --> les bleus.

le pneu --> les pneus.

6. Các danh từ số ít tận cùng "_ou", chuyển sang số nhiều "_ous".

Ví dụ: un clou --> des clous.

un trou --> des trous.

Ngoại trừ 7 danh từ số ít tận cùng bằng "_ou" chuyển sang số nhiều "_oux": des bijoux, des cailloux, des poux, des hiboux, des choux, des genoux, des joujoux.

7. Các danh từ số ít tận cùng "_ail" chuyển sang số nhiều "_aux.

Ví dụ: un travail --> des travaux.

un vantail --> des vantaux.

Ngoại trừ: un chandail --> des chandails.

8. Những danh từ đặc biệt khác:

Ví dụ: en oeil --> des yeux.

le ciel --> des cieux.

monsieur --> messieurs.

madame --> mesdames.

mademoiselle --> mesdemoiselles.


Soạn giả: vip.pro.05
Bản quyền thuộc về: www.diendanngoaingu.vn