Bên cạnh chất lượng giáo dục tốt thì có thể nói chi phí là một yếu tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng, có tác động...